Strona główna /
Kupię / Sprzedam / Praca / Nabór kandydatów na stanowisko sekretarza MZON
23.08.2022

Nabór kandydatów na stanowisko sekretarza MZON

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko sekretarza MZON działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach.
Główne obowiązki:
• prowadzenie dokumentacji MZON;
• analiza formalno-prawna złożonych wniosków;
• sporządzanie dokumentów oraz przetwarzanie danych osobowych w ramach Elektronicznego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• nadzór nad poprawnością formalno-prawną przygotowanych w Zespole pism i orzeczeń;
• kontrola pod względem formalno-prawnym pracy wykonywanej przez członków składów orzekających Zespołu;
• udzielanie informacji interesantom w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanie niezbędnych druków oraz przyjmowanie interesantów;
• analiza formalno-prawna i przygotowywanie dokumentacji odwoławczej oraz analizy rozpatrzenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
• prowadzenie statystyki i sprawozdawczości;
• wykonywanie innych ważnych dla funkcjonowania MZON zadań określonych przez Przewodniczącego Zespołu.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja;
• co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym;
• biegła obsługa komputera w zakresie edycji tekstu, arkusza kalkulacyjnego (MS Word, MS Excel);
• umiejętność analitycznego myślenia;
• znajomość obowiązujących przepisów prawnych:
– ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi;
– ustawy prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi;
– ustawy o ochronie danych osobowych;
– ustawy o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi;
– ustawy o finansach publicznych;
– ustawy KPA.;
• korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
Wymagania dodatkowe:
• samodzielność, odpowiedzialność, sumienność;
• umiejętność interpretacji oraz stosowania przepisów prawa;
• wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne;
• wysoki stopień empatii oraz odporność na stres;
• nieposzlakowana opinia.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadaniu pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
W lipcu 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.
Termin i miejsce składania dokumentów:
W terminie do dnia 31 sierpnia 2022r. do godz. 15.00 dokumenty w języku polskim należy złożyć
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach
ul. Gwarków 24   41- 400 Mysłowice
w sekretariacie dyrektora I piętro pokój nr 28.
Przy ofertach wysłanych pocztą liczy się termin dostarczenia do sekretariatu MOPS.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko sekretarza MZON”.
Inne informacje:
• informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji a także o terminie i  miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostanie upowszechniona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń MOPS Mysłowice przy ul. Gwarków 24;
• osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane; otrzymane dokumenty nie będą odsyłane;
• z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (z możliwością późniejszego zawarcia umowy na czas nieokreślony), w wymiarze 1 etatu.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach