Strona główna /
Kupię / Sprzedam / Praca / MOPS w Mysłowicach poszukuje pracownika
13.05.2024

MOPS w Mysłowicach poszukuje pracownika

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

Główne obowiązki:
•    przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie postępowań administracyjnych z tym związa-nych;
•    praca socjalna z wykorzystaniem wszystkich jej metod;
•    udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
•    współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych;
•    prowadzenie interwencji kryzysowej (diagnozowanie sytuacji kryzysowej klientów oraz udzielanie specjalistycznej pomocy zgodnie z wymaganymi zasadami);
•    prowadzenie interwencji kryzysowej w miejscu zamieszkania klienta w nagłych sytuacjach kryzysowych;
•    odpowiedzialność za dokumentowanie realizowanego poradnictwa specjalistycznego i  interwencji kryzysowej;
•    podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z kompetencjami;
•    znajomość obowiązujących przepisów prawa  niezbędnych do wykonywania zadań i skuteczne ich stosowa-nie.

Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie zgodne z art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ((t.j. Dz.U. z 2021r. poz.2268):
1.    dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
2.    dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
3.    dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
•    posiadanie obywatelstwa polskiego;
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
•    znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
•    odporność na stres;
•    umiejętność skutecznego komunikowania się;
•    umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
•    samodzielność, odpowiedzialność;
•    mile widziane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    CV i list motywacyjny;
•    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe,
•    kserokopie  dokumentów potwierdzających staż  pracy,
•    oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:
W terminie do dnia 31 maja 2024r. do godz.13.00  dokumenty w języku polskim należy złożyć
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach
ul. Gwarków 24   41- 400 Mysłowice
w sekretariacie dyrektora I piętro pokój nr 28.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika socjalnego OIK”.

MOPS oferuje:
•    stabilne zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę;
•    wynagrodzenie miesięczne złożone z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 4 900zł, dodatku stażowego w wysokości od 5  do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stażu pracy;
•    dodatkowe wynagrodzenie roczne;
•    nagrody roczne i jubileuszowe;
•    pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe);
•    możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pie-niężnych;
•    możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
•    rozwój osobisty i zawodowy;
•    możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach.

Z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (z możliwością późniejszego zawarcia umowy na czas nieokreślony), w wymiarze 1/1 etatu.