Strona główna /
Kupię / Sprzedam / Praca / MOPS w Mysłowicach poszukuje fizjoterapeuty
08.05.2024

MOPS w Mysłowicach poszukuje fizjoterapeuty

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko fizjoterapeuty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Dzienny Dom „Senior+” szuka osoby ze specyficzną wrażliwością, potrafiącą pracować z seniorami.
Główne obowiązki:
Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dostosowanej do potrzeb i możliwości uczestników Dziennego Domu „Senior+”:
• monitorowanie stanu zdrowia uczestników;
• prowadzenie zajęć ogólnoustrawniających w małych grupach lub indywidualnie, w zakresie aktywności ruchowej, dostosowanych do możliwości seniorów i ewentualnych zaleceń lekarskich;
• sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem pensjonariuszy;
• inicjowanie i podejmowanie działań aktywizujących pensjonariuszy;
• dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu do fizjoterapii znajdującego się w placówce oraz o ład i porządek w miejscu pracy;
• prowadzenie ewidencji prowadzonych zajęć;
• przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywanych zajęć.
Wymagania niezbędne:
• dyplom fizjoterapeuty wykształcenie wyższe lub średnie;
• mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi;
• predyspozycje do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
• komunikatywność, umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z pensjonariuszami;
• dyspozycyjność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
• oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.
Termin i miejsce składania dokumentów:
W terminie do dnia 31 maja 2024r. do godz.13.00 dokumenty w języku polskim należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach ul. Gwarków 24 41- 400 Mysłowice w sekretariacie dyrektora I piętro pokój nr 28.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko fizjoterapeuty”.
Z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia zostanie zawarta umowa zlecenie od maja 2024r.
Rozkład czasu pracy do uzgodnienia, przewiduje się 2 godziny dziennie 2 razy w tygodniu.
O terminie przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie lub e-mailem.