Strona główna /
Mysłowice na Językach / Ósmoklasiści z obowiązkowym językiem obcym na koniec roku
16.08.2018

Ósmoklasiści z obowiązkowym językiem obcym na koniec roku

We wrześniu rusza kolejny rok szkolny 2018/19. Dla ośmioklasistów zakończy się on egzaminem obejmującym wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Obok języka polskiego i matematyki uczniów ósmej klasy czeka egzamin z języka obcego. Szkoła Językowa Wieża Babel pracuje nad specjalnym kursem przygotowawczym dla uczniów ósmych klas.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma.

Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim.

Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję.

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania takich umiejętności jak: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi.

Zdaniem Stelli Bautisty ze Szkoły Językowej Wieża Babel egzamin będzie sporym wyzwaniem dla uczniów. – Z materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że możemy się spodziewać trudnych i wymagających zadań. Dodatkowo stres potęgować będzie fakt, że ósmoklasiści przystąpią do egzaminu po raz pierwszy – wyjaśnia dyrektor Szkoły.

Z myślą o obowiązkowym egzaminie z języka obcego, Wieża Babel zaprosi uczniów na dedykowany kurs przygotowawczy. Szczegóły poznamy wkrótce.