Strona główna /
Komunikaty / Projekty w ramach MBO zweryfikowane!
03.09.2021

Projekty w ramach MBO zweryfikowane!

Prezydent Miasta Mysłowice informuje o zakończeniu etapu weryfikacji i oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych szóstej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazuje do publicznej wiadomości listę projektów przyjętych i odrzuconych.

Po zakończeniu weryfikacji zgłoszonych projektów zadań i ogłoszeniu listy projektów przyjętych i odrzuconych, wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od wyniku weryfikacji do Prezydenta, pisemnie w terminie 7 dni od ogłoszenia listy projektów.

W ramach trybu odwoławczego wnioskodawca ma prawo do dokonania modyfikacji projektu, jedynie w zakresie uchybień nie zmieniających istoty danego projektu, wykazanych przez Zespół ds. weryfikacji, bez konieczności ponownego składania formularza i listy poparcia.

Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.

Po zakończeniu trybu odwoławczego, Prezydent podaje do publicznej wiadomości listę obejmującą projekty odrzucone i przyjęte pod głosowanie, z uwzględnieniem ewentualnego połączenia projektów zadań. Lista projektów odrzuconych podlega opublikowaniu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.

Źródło: BIP Mysłowice