Strona główna /
Komunikaty / Nadanie numeru PESEL (POL-UKR)
16.03.2022

Nadanie numeru PESEL (POL-UKR)

Poniżej zamieszczamy komunikat od Urzędu Miasta Mysłowice w dwóch jeżykach (polski i ukraiński) dotyczący nadawania numerów PESEL oraz wykonywania fotografii do dokumentów.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w środę 16 marca ruszy rejestracja obywateli Ukrainy i nadawanie im numerów PESEL.

Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

W celu otrzymania numeru PESEL konieczne będzie:

 1. osobiste stawiennictwo w dowolnym organie gminy na terytorium RP w przypadku osób powyżej 12 roku życia (w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości dziecka  stawiennictwo osobiste również dotyczy osób małoletnich do 12  roku życia)
 2. złożenie wniosku o nadanie nr PESEL
 3. przedłożenie dokumentu tożsamości (np. paszportu, dowodu osobistego), Karty Polaka, aktu urodzenia
 4. w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości – wypełnienie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 5. dołączenie aktualnej fotografii (biometrycznej, nie starszej niż 6 miesięcy)
 6. złożenie odcisków palców (z wyjątkiem dzieci do lat 12).

W Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice zostało przygotowane specjalne stanowisko do obsługi obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Będą oni mogli liczyć na pomoc tłumacza np. przy wypełnianiu wspomnianego wniosku.

Dodatkowo w celu ułatwienia dostępu do usług publicznych przez internet wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mieli możliwość uzyskania profilu zaufanego.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wniosek o którym mowa, powinien  być złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

W celu zrobienia bezpłatnej fotografii można udać się do poniższych zakładów fotograficznych:

 1. Foto Ptasińska ul. Bytomska 3, Mysłowice
 2. Foto Studio Trocha ul. Wojska Polskiego 15, Mysłowice
 3. Foto Studio Ptasiński ul. Generała Jerzego Ziętka 63A, Mysłowice

Відповідно до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави у середу, 16 березня розпочнеться реєстрація громадян України і надавання їм номеру PESEL

В законі йдеться про громадян України, або громадян котрі не мають українського громадянства натомість являються  дружиною/чоловіком громадянина України, якщо він прибув на територію Польської Республіки після 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України у зв’язку з військовими діями, що проводяться на території цієї держави.

Для отримання номера  PESEL потрібно:

 1. особисто прийти в будь-яку адміністрацію міста на території Республіки Польща особам старшим 12 років (якщо відсутній будь-який документ, що посвідчує особу дитини, обовязкова персональна явка в адміністрації міста також неповнолітньої дитини до 12 років)
 2. подати заявку на надання номера PESEL
 3. надати посвідчення особи (наприклад: паспорта, карти поляка, свідоцтва про народження)
 4. при відсутності будь-якого документа, що посвідчує особу – потрібно заповнити заяву  в повній свідомості кримінальної відповідальності за подачу неправдивої інформації
 5. прикріпити фотографію (біометрична має бути не старіше 6 місяців )
 6. здати відбитки пальців (за винятком дітей до 12 років).

Бюро обслуговування клієнта в адміністрації міста Мисловіце  має підготовлений спеціальний пункт для обслуговування громадян України, котрі в результаті військових дій  були змушені покинути свою країну. Вони зможуть розраховувати на допомогу перекладача, нп.: при заповненні заяви.

Крім того, для полегшення доступу до державних послуг через Інтернет разом з присвоєнням номера PESEL громадяни України отримають можливість створити  “довірений профіль” (на прикладі української системи Дія).

Відповідно до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.  Заява повинна бути подана не пізніше 60 днів з дня в’їзду на територію Польської Республіки.

Якщо громадянин України, зазначений у art. 1 ust. 1, легально в’їхав на територію Польської Республіки в період з 24 лютого 2022 р. до дня, зазначеного в законі, виданому відповідно до ust. 4 і підтверджує намір залишитися на території Польської Республіки, його перебування на цій території вважається законним протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Для того, щоб зробити безкоштовну фотографію, ви можете піти в наступні фотостудії:

 1. Foto Ptasińska ul. Bytomska 3, Mysłowice
 2. Foto Studio Trocha ul. Wojska Polskiego 15, Mysłowice
 3. Foto Studio Ptasiński ul. Generała Jerzego Ziętka 63A, Mysłowice