Strona główna /
Inne / Komornicze opłaty egzekucyjne
14.09.2016

Komornicze opłaty egzekucyjne

Komornik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za wadliwie wykonane obowiązki. Jeśli mamy podejrzenia co do prawidłowości pracy komornika, możemy żądać wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego.

Moi klienci czasami mają kłopot w ocenie, czy komornik prawidłowo pracuje. Najczęstsze zarzuty dotyczą opłat egzekucyjnych.

Kancelaria FPPP Małgorzata Karolczyk-Pundyk
ul. Chodkiewicza 31, 44-100 Gliwice
www.kancelaria-porada.pl
tel. 781 729 460

Zasady wyliczania tych opłat wyglądają następująco:

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Powyżej wskazano zasady ogólne, ustawa zawiera także wyjątki od tej zasady oraz reguły naliczania wynagrodzenia przy pozostałych rodzajach egzekucji.

Kolejna kwestia to odsetki, które w przypadku postępowania komorniczego rosną każdego dnia. Proszę zauważyć, że w piśmie od komornika zawsze wskazane są odsetki dzienne. O tym koszcie często dłużnicy zapominają.

Jeśli jednak mamy uzasadnione podejrzenia co do prawidłowości działania komornika. Komornik odpowiada dyscyplinarnie za zawinione działania lub zaniechania, a w szczególności za:

 1. naruszenie powagi i godności urzędu;
 2. rażącą obrazę przepisów prawa;
 3. niewykonanie poleceń powizytacyjnych;
 4. wydatkowanie środków podlegających dokumentacji na działalność rażąco niezgodną z ich przeznaczeniem;
 5. podejmowanie czynności z nieuzasadnioną zwłoką;
 6. naruszenie właściwości określonej w art. 8. ustawy

Karami dyscyplinarnymi są:

 1. upomnienie;
 2. nagana;
 3. kara pieniężna w granicach od dwukrotnej do trzydziestokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego;
  a) kara zawieszenia komornika w czynnościach na okres od 6 miesięcy do 2 lat;
 4. wydalenie ze służby komorniczej.

UWAGA: Po upływie 5 lat od dnia popełnienia czynu nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, a postępowanie wszczęte ulega umorzeniu. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mogą złożyć Minister Sprawiedliwości, prezesi sądów, sędziowie-wizytatorzy, organy samorządu komorniczego oraz komornicy-wizytatorzy.

Pokrzywdzona strona może złożyć do rzecznika dyscyplinarnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego. Pokrzywdzony bierze udział w rozprawie. W zgłoszeniu należy precyzyjnie opisać, dlaczego uważamy, że komornik dopuścił się wykroczenia dyscyplinarnego. Musimy liczyć się z tym, że po wysłaniu zgłoszenia zostaniemy zaproszenie przez rzecznika dyscyplinarnego do złożenia zeznań. Następnie zostanie wydane postanowienie albo o umorzeniu sprawy albo o skierowaniu wniosku do sądu dyscyplinarnego.

Jeśli chcemy zakwestionować konkretną czynność komornika, to w terminie 7 dni od daty wykonania tej czynności przez komornika (np. 7 dni od daty otrzymania pisma o zajęciu), możemy złożyć skargę na czynności komornika. Opłata od skargi wynosi 100 zł.

Skarga powinna wskazywać zarzuty odnośnie czynności komornika, dlatego jeśli słabo znamy przepisy, warto skorzystać z fachowej pomocy prawnej. Skarga na czynności komornika nie ma nic wspólnego z naruszeniem przez niego dyscypliny, podobnie postępowanie dyscyplinarne nie ma nic wspólnego ze skargą. Dlatego czynności te muszą być dokonane osobno, ale mogą być dokonane w tym samym czasie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w podobnym czasie złożyć skargę na czynności komornika do sądu i zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego do rzecznika dyscyplinarnego.

W najbliższych dniach wejdzie w życie zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Zmiany te opiszemy w osobnym artykule.

Kancelaria FPPP Małgorzata Karolczyk-Pundyk
ul. Chodkiewicza 31, 44-100 Gliwice
www.kancelaria-porada.pl
tel. 781 729 460

Adres do korespondencji
ul. Częstochowska 23/7
44-100 Gliwice