Strona główna /
Inne / Co zrobić gdy dziedziczę nieruchomość?
22.02.2017

Co zrobić gdy dziedziczę nieruchomość?

Wielu z nas spotkało się z sytuacją (osobiście lub w najbliższym otoczeniu), że zmarła mu bliska osoba pozostawia po sobie nieruchomość lub jej część. Bardzo często zgłaszają się do nas klienci – spadkobiercy nieruchomości, których właściciele ujawnieni w księgach wieczystych nie żyją od wielu lat. Co więc zrobić, aby uporządkować księgę wieczystą?

W pierwszej kolejności należy uregulować kwestię postępowania spadkowego. Konieczne jest zatem uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku lub nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo poświadczenie dziedziczenia.

Uwaga – przy śmierci współmałżonka objętego majątkową wspólnością małżeńską – z chwilą śmierci wspólna nieruchomość dzieli się na 2 części, czyli do spadku wchodzi 1/2 udziału.

Dla nieruchomości prowadzi się odrębny rejestr – zwany Księgami wieczystymi. Wpisuje się tam m.in. dane nieruchomości mające ją wyróżnić oraz dane właściciela lub współwłaścicieli. Dlatego tak istotne jest – aby po śmierci każdego z ujawnionych właścicieli wpisać w jego miejsce spadkobiercę(-ów).

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest ustalenie praw do spadku przysługujących poszczególnym spadkodawcom. W tym celu możemy albo skierować właściwy wniosek do Sądu Powszechnego – sądu właściwego dla miejsca śmierci spadkodawcy lub udać się do notariusza w celu sporządzenia aktu dziedziczenia, przy czym należy pamiętać, że o ile do Sądu możemy złożyć wniosek samodzielnie – niezależnie niejako od pozostałych spadkobierców – to do notariusza musimy udać się wraz ze wszystkimi spadkobiercami ustawowymi. Będzie to mniej skomplikowane w wypadku gdy w krąg dziedziczenia powołani będzie współmałżonek lub/i dzieci zmarłej osoby – znacznie trudniejsze, gdy ustalać będziemy postępowanie spadkowe po kolejnym krewnym. Wówczas to w zasadzie pozostanie nam droga sądowa.

Po uzyskaniu postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku – lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy złożyć musimy stosowną deklarację spadkową do właściwego Urzędu Skarbowego na specjalnym formularzu. Informację o wyborze formularza uzyskamy w punkcie informacyjnym każdego z urzędów skarbowych po krótkim przedstawieniu sprawy. Złożenie tej deklaracji w w/w terminie przez osoby z I grupy podatkowej gwarantuje nam ustawowe zwolnienie z konieczności uiszczenia podatku od spadku. Wynikiem złożenia deklaracji w US jest uzyskanie zaświadczenia lub decyzji organu.

Z postanowieniem sądu (lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia) oraz zaświadczeniem urzędu skarbowego (lub decyzją) możemy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg wieczystych, który prowadzi księgę wieczystą dla nabywanej w formie spadku nieruchomości.

Wniosek ten składamy na specjalnym formularzu KW-WPIS, który możemy pobrać w każdym sądzie prowadzącym wydział ksiąg wieczystych lub pod adresem internetowym http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/. W załączniku musimy w oryginale przedłożyć co najmniej postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku (lub notarialne poświadczenie dziedziczenia) oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego. O ile dokonaliśmy działu spadku musimy także przedłożyć odpowiedni dokument z tym związany (odpowiednio sądowe postanowienie lub akt notarialny).

Korekta księgi będzie miałą ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku chęci zbycia nieruchomości, ale także jeśli kolejni właściciele będą się zmieniać np. na skutek śmierci lub darowizny.