Strona główna /
Miasto na Luzie / Nieprawidłowości w KWK Mysłowice-Wesoła!
10.03.2021

Nieprawidłowości w KWK Mysłowice-Wesoła!

Do Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach wpłynęło zawiadomienie związków zawodowych o podejrzeniu przestępstwa korupcji w kopalni Mysłowice – Wesoła.

Czy kierownictwo i pracownicy Działu Remontów KWK Mysłowice-Wesoła dopuścili się poświadczenia nieprawdy w dokumentach, czego skutkiem było wyrządzenie szkody majątkowej kopalni? Ustali to Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach. 3 marca wpłynęło do niej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez organizacje związkowe działające w Polskiej Grupie Górniczej Oddział KWK Mysłowice – Wesoła.

„Zawiadomienie dotyczy nieprawidłowości polegających na wyłudzaniu środków finansowych przez Kierownictwo i pracowników Działu Remontów Oddziału PGG S.A. tj. KWK „Mysłowice-Wesoła”, polegające na fałszowaniu dokumentacji wykonywanych robót i remontów na terenie KWK „Mysłowice – Wesoła” oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach w przedmiocie tego, które to roboty zostały zatwierdzone i odebrane, bądź zostały wykonane częściowo” – czytamy w zawiadomieniu.

Dalej związkowcy piszą, że zakres prac wynikał z umów zawartych przez kopalnię z wykonawcami, obejmującymi okres od stycznia do czerwca 2018 roku. Wnioskują też o „pilne zabezpieczenie dokumentacji i akt sprawy z uwagi na uzasadnione podejrzenie, iż ……… może podejmować działania zmierzające do wpływania na świadków w sprawie, mataczenia oraz zmierzających do ukrycia faktów w sprawie, a także zgromadzenia dokumentów w sprawie.”

Pod zawiadomieniem podpisali się szefowie siedmiu związków zawodowych działających w kopalni: WZZ Sierpień 80, Solidarność, ZZG w Polsce, ZZ Kadra, ZZ Ratowników Górniczych w Polsce, ZZ Przeróbka i ZZ Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce. Pismo wysłano też do wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika.

W chwili obecnej trwają czynności sprawdzające prowadzone przez prokuraturę.

Dodajmy, że zawiadomienie dotyczy przestępstwa z art. 296 § 1 kk. brzmiącego „Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” w zw. z art. 271 § 1 kk. brzmiącego „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” na szkodę KWK Mysłowice Wesoła.

Źródło: ŚląskiBiznes.pl