Strona główna /
Miasto na Luzie / „Kooperacje 3D”
03.03.2021

„Kooperacje 3D”

W dniu 28.02.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Zadaniowego Zespołu Kooperacyjnego partnerów w ramach "Kooperacji 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" realizowanego przez tutejszy Ośrodek.

W spotkaniu uczestniczył pracownik socjalny zatrudniony w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn przy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, przedstawiciele Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach oraz FRES Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz podopieczni placówki korzystający z tej formy wsparcia.

Projekt ma na celu m.in. poprawę współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a innymi podmiotami działającymi na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, wypracowanie całościowego i międzysektorowego wparcie osób i rodzin i co się z tym wiąże poprawę skuteczności pomocy osobom potrzebującym oraz zintensyfikowanie działań w ramach współpracy międzyresortowej, międzysektorowej i międzyorganizacyjnej.

Wcześniejsze informacje na temat „Kooperacji 3D” w Mysłowicach:
http://mops-myslowice.pl/?p=3874
http://mops-myslowice.pl/?p=3680

Mat. nadesłany!