Strona główna /
Kultura i Edukacja / Konkurs literacki
15.02.2024

Konkurs literacki

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie literackim na alternatywne zakończenie śląskiego opowiadania A. Dumasa – syna, stanowiącego przedmowę do „Le Regent Mustel”, przełożoną z języka francuskiego przez Ewę Korczyńską i Alicję Zdziechiewicz, a opublikowaną w książce „Paryżanin na Śląsku czyli Aleksander Dumas o Mysłowicach” autorstwa Alicji Zdziechiewicz.
Książka dostępna jest we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach oraz w bibliotekach szkolnych.
Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza, a organizatorami jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach oraz Urząd Miasta Mysłowice.
Pracę konkursową należy przesłać na adres: metodyka@mbpmyslowice.pl oraz dostarczyć w formie papierowej osobiście lub przesłać pocztą do dnia 22 marca 2024 r. (decyduje data złożenia pracy konkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mysłowicach przy ul. Strumieńskiego 4 lub data stempla pocztowego).
Koperta z pracą konkursową powinna być opatrzona dopiskiem „Konkurs literacki”. Taki sam dopisek powinien znaleźć się w temacie wysyłanego e-maila.
Założenia techniczne tekstu:
maksymalnie 5 stron w formacie A4, czcionka Calibri, wielkość czcionki: 12, margines 2,5, odstępy między wierszami 1,15,
format elektroniczny – .pdf, .doc, .docx.
Uczestnik przystępuje do konkursu wyłącznie indywidualnie i może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Do pracy konkursowej należy dołączyć:
osoby pełnoletnie – wypełnioną kartę zgłoszeniową – załącznik nr 1 do Regulaminu,
osoby niepełnoletnie (uczniowie szkół średnich) – oświadczenie jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – załącznik nr 2 do Regulaminu.
Oceny nadesłanych prac konkursowych pod względem merytorycznym oraz formalnym dokona jury powołane przez Organizatorów konkursu. Prace poddane ocenie zostaną zanonimizowane. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Przewidziana jest również nagroda specjalna za najciekawsze wplecenie w opowiadanie wątku listów George Sand do Fryderyka Chopina, odnalezionych przez Aleksandra Dumasa w Mysłowicach.