Strona główna /
Komunikaty / MBO – weryfikacja wniosków zakończona!
07.10.2022

MBO – weryfikacja wniosków zakończona!

Prezydent Miasta Mysłowice informuje o zakończeniu etapu weryfikacji i oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do siódmej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazuje do publicznej wiadomości listę projektów przyjętych i odrzuconych.
Po zakończeniu weryfikacji zgłoszonych projektów zadań i ogłoszeniu listy projektów przyjętych i odrzuconych, wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od wyniku weryfikacji do Prezydenta, pisemnie w terminie 7 dni od ogłoszenia listy projektów. W ramach trybu odwoławczego wnioskodawca ma prawo do dokonania modyfikacji projektu, jedynie w zakresie uchybień nie zmieniających istoty danego projektu, wykazanych przez Zespół ds. weryfikacji, bez konieczności ponownego składania formularza i listy poparcia. Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Po zakończeniu trybu odwoławczego, Prezydent podaje do publicznej wiadomości listę obejmującą projekty odrzucone i przyjęte pod głosowanie, z uwzględnieniem ewentualnego połączenia projektów zadań. Lista projektów odrzuconych podlega opublikowaniu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.