Strona główna /
Inne / Zmiany w prawie bankowym: martwe konta
28.06.2016

Zmiany w prawie bankowym: martwe konta

1 lipca 2016 roku wejdzie w życie ustawa zmieniająca prawo bankowe w zakresie tak zwanych „martwych kont”.

Klienci często zadają pytania związane z losem ich środków na rachunkach bankowych w razie ich śmierci. Na dzień dzisiejszy banki nie informują spadkobierców o śmierci posiadacza rachunku. Banki nie zawsze mają wiedzę o śmierci posiadacza. Często bank dowiaduje się o śmierci posiadacza rachunku w chwili zgłoszenia się jego spadkobierców.

Pełna informacja prawna na temat „martwych kont” dostepna jest TUTAJ!

Wedle nowych przepisów umowa rachunku bankowego  ulega rozwiązaniu z:
1) dniem śmierci posiadacza rachunku albo
2) upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku – tych rachunków, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat.

Od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego do dnia wypłaty środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, środki te podlegają waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Waloryzacji dokonuje się na ostatni dzień roku kalendarzowego.

UWAGA: Z upływem 5 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku bankowego , bank ma obowiązek wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje.

Nadal jednak spadkobierca będzie mógł uzyskać z banku informację o rachunkach zmarłego dopiero po okazaniu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.  W razie powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, o fakcie istnienia konta bank zawiadamia gminę, w której spadkobierca posiadał ostatni adres zamieszkania.

Nowelizacja częściowo rozwiązuje problem martwych rachunków. W dalszym ciągu bank nie ma obowiązku zwracania się czy poszukiwania spadkobierców.

Www.kancelaria-porada.pl

biuro@kancelaria-porada.pl
tel. 781 729 460
Gliwice, ul. Chodkiewicza 31