PORADY PRAWNE:Jak odzyskać pożyczone pieniądze, bez pisemnej umowy?

30 grudnia 2013

Drukuj artykuł
Kategoria:
Porady prawne

Czytelnik: W maju 2012 r. pożyczyłem mojemu sąsiadowi 12.000,00 zł. Sąsiad przyrzekł mi, że będzie spłacał pożyczkę w miesięcznych ratach po 1.000,00 zł. Po spłaceniu kilku rat zaprzestał jakiegokolwiek dalszego spłacania pożyczki. Niestety, nie spisałem z sąsiadem żadnej pisemnej umowy. Dysponuje wyłącznie świadkiem, który był obecny w trakcie przekazania pieniędzy, oraz pokwitowaniem odbioru pieniędzy. Czy mam jakieś szanse na odzyskanie pieniędzy?

Prawnik: W opisanej przez Pana sytuacji mamy do czynienia z ustną formą zawarcia umowy pożyczki. Istotne będą dwie kwestie tj.: wykazanie przed Sądem, iż przekazanie powyższych pieniędzy miało charakter pożyczki (a nie np. darowizny itp.), a także fakt, że pieniądze rzeczywiście zostały przekazane. Brak formy pisemnej nie powoduje nieważności zawartej umowy pożyczki, gdyż ustawodawca nie zastrzegł w tym przypadku, że mamy do czynienia z formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności. – Wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2000 r. (V CKN 141/00).

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

W pierwszej kolejności, z uwagi na fakt, że nie określiliście Państwo terminu zwrotu pożyczki, winien Pan wysłać do sąsiada (pożyczkobiorcy) wypowiedzenie umowy pożyczki z zachowaniem sześciotygodniowego okresu wypowiedzenia, za potwierdzeniem odbioru, a następnie po upływie w/w okresu wysłać wezwanie do zapłaty. Obowiązek ten wynika z art. 723 K.c., zgodnie z którym: „jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę”.

Następnym krokiem jest przygotowanie pozwu o zapłatę. Oznaczamy sąd właściwy do rozpoznania sprawy, wskazujemy powoda, którym jest Pan jako pożyczkodawca oraz pozwanego, którym jest pożyczkobiorca wraz z adresami zamieszkania. Przy oznaczaniu stron postępowania winniśmy wskazać przynajmniej nasz numer PESEL. Jeżeli dysponujemy numerem PESEL pozwanego, wówczas również powinniśmy go wskazać przy oznaczaniu strony, gdyż przyspieszy to całą procedurę sądową.

Następnie, oznaczamy wartość przedmiotu sporu, która stanowi kwotę udzielonej pożyczki. Ponadto, oznaczamy pismo jako pozew o zapłatę i w treści żądania pozwu wnosimy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zasądzającego od pozwanego na rzecz powoda 12,000,00 zł (tu wpisujemy kwotę udzielonej pożyczki), wraz z ustawowymi odsetkami, wskazując od jakiej daty są liczone odsetki.

W treści uzasadnienia pozwu, opisujemy zaistniały stan faktyczny, powołujemy wszelkie posiadane dowody w sprawie, w tym również pokwitowanie odbioru gotówki, wypowiedzenie umowy pożyczki wraz z potwierdzeniem odbioru, wezwanie do zapłaty, a także dowód z zeznań świadka, powołany w przypadku wniesienia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Tak przygotowany pozew, podpisujemy, wymieniamy na końcu załączniki dołączone do pozwu, oraz uiszczamy opłatę od pozwu, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Pozew wraz załącznikami i opłatą od pozwu składamy do Sądu w dwóch egzemplarzach.

Porady prawnej udzielił Wojciech Berendowicz

O Autorze

Sandra Jędrzejas

Absolwentka socjologii, pedagogiki i zarządzania. Nieustanna pasjonatka zwierząt. W wolnym czasie nie stroni od dobrej książki. Stałe zatrudnienie nie przeszkadza jej w realizowaniu zadań związanych z portalem, który współtworzy społecznie od 2011 r.

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice