Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – ul. Stadionowa 2

04 czerwca 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Miasto na luzie

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mysłowice, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 838/4 o pow. 3550 m2, karta mapy 1 obręb 0009 Słupna, objętej księgą wieczystą KA1L/00017485/8, położonej przy ulicy Stadionowej nr 2 w Mysłowicach, przeznaczonej na cele zgodne z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, usługowe z zielenią urządzoną.

Na przedmiotowej działce znajduje się 3 kondygnacyjny budynek dawnej szkoły podstawowej o pow. zabudowy 394 m2 i pow. użytkowej 808,65 m2. Obiekt w chwili obecnej nie jest użytkowany i stanowi pustostan. Przedmiotowy teren nie posiada pokrycia planem miejscowym, a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08, wyznacza dla tego terenu strefę o symbolu F.4.U/ZU – tereny usług z zielenią urządzoną. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowany w dniu 3 marca 2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Szczegóły TUTAJ

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice