Mysłowice rzeźbią w śniegu - konkurs!

21 stycznia 2021

Drukuj artykuł
Kategoria:
Kultura i Edukacja

Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkurs pt. "Mysłowice rzeźbią w śniegu". W końcu zawitała do nas prawdziwa zima, która sprzyja aktywnościom na śniegu, dlatego zapraszają mysłowickie dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najładniejszą i najbardziej pomysłową rzeźbę w śniegu.

Regulamin konkursu pt. „Mysłowice rzeźbią w śniegu”
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu  pt. „Mysłowice rzeźbią w śniegu” jest MDK w Mysłowicach
II. CELE KONKURSU
Konkurs ma na celu:
1. Propagowanie spędzania aktywnie czasu na powietrzu
2. Rozwijanie kreatywności dzieci młodzieży  poprzez tworzenie rzeźb śniegowych
III. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Konkurs polega na ulepieniu śniegowej rzeźby, a następnie jej sfotografowaniu.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną rzeźbę.
3. Prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane samodzielnie lub w parach i nie mogą być w jakikolwiek sposób obraźliwe ani naruszać zasad dobrego wychowania.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży naszego miasta.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną do MDK w Mysłowicach zdjęcia pracy konkursowej wraz z odpowiednimi oświadczeniami dotyczącymi
RODO (zał. nr 1, 2 i 3 do Regulaminu) .
Aby przesłać zdjęcie pracy konkursowej drogą elektroniczną należy na adres taniec@mdk.edu.pl wysłać wiadomość o następującej treści:
a. Temat e-maila: ”Mysłowice rzeźbią w śniegu”
b. Treść e-maila: imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła.
c. W załączeniu maksymalnie 3 zdjęcia pracy konkursowej przedstawiającej jej różne ujęcia.
d. W załącznikach powinny znaleźć się również scany (zdjęcia) podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczeń dotyczących RODO (zał. nr 1, 2 i 3 do
Regulaminu).
W przypadku niedysponowania drukarką, dopuszczalne jest przesłanie skanów
(zdjęć oświadczeń) odręcznie napisanych i podpisanych oświadczeń.
V. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe należy składać w terminie do 20 lutego 2021.
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub
zgłoszone do konkursu po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji
Konkursowej.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w placówce, uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Wyniki pojawią się  na stronie ww.mdk.edu.pl oraz Facebooku.
VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Komisja Konkursowa.
2. Komisja dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:
a. oryginalność i pomysłowość,
b. wkład pracy.
3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody dla laureatów konkursu.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Rodzice/ opiekuni prawni uczestników konkursu udzielą jego Organizatorowi, w formie
oświadczeń następujących zezwoleń:
- Na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (w zakresie: imię
i nazwisko, klasa/ gr. przedszkolna) przez MDK w Mysłowicach.
- Na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu –MDK w Mysłowicach
praw do pracy konkursowej.
Niniejsze zezwolenie upoważnia do nieodpłatnego korzystania z praw autorskich do pracy
konkursowej na następujących polach eksploatacji: wykorzystania na stronie internetowej
MDK w Mysłowicach/, a także w materiałach promujących oraz podsumowujących  konkurs.
- Na utrwalenie wizerunku uczestnika konkursu podczas rozstrzygnięcia konkursu w
postaci zdjęć oraz na jego rozpowszechnienie przez organizatora konkursu.
2. Zgłoszenie do konkursu pracy oznacza akceptację warunków konkursu i niniejszego
Regulaminu.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119), zwanego dalej RODO,
informujemy, że:
1. Administratorem danych uczestnika konkursu jest MDK w Mysłowicach.
2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
pod adresem poczty elektronicznej: iodbioak@interia.eu albo na adres administratora.
3. Dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody art.6
ust. 1 lit. a) RODO, i realizacji zadań w interesie publicznym art. 6 1 lit. e) RODO, w celu:
- organizacji konkursu,
- wręczenia nagród,
- działań informacyjno – promocyjnych,
- dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6. Uczestnik konkursu / lub jego rodzice lub opiekunowie prawni (w przypadku osób
niepełnoletnich) mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji swoich praw każdy uczestnik lub jego przedstawiciel może kontaktować się
z administratorem danych.
7. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek konsekwencją odmowy ich podania
jest brak możliwości uczestniczenia w konkursie.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Mat. nadesłany!

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice