DRUGIE LO - WYBIERZ DWÓJKĘ!

18 maja 2011

Drukuj artykuł
Kategoria:
Kultura i Edukacja

Gimnazjaliści już wkrótce staną przed wyborem szkoły średniej. Dzisiaj przyjrzymy się, co ma do zaoferowania II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach... W klasach pierwszych oferowane są atrakcyjne rozszerzenia przedmiotów, które tworzone są zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Zobacz propozycję na ten rok oraz przeczytaj o dodatkowych atutach szkoły!Wszelkie informacje na tematu rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły. Zapraszamy!

Gimnazjaliści już wkrótce staną przed wyborem szkoły średniej. Dzisiaj przyjrzymy się, co ma do zaoferowania II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach...W klasach pierwszych oferowane są atrakcyjne rozszerzenia przedmiotów, które tworzone są zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Propozycja rozszerzeń na ten rok to:MULTIMEDIALNE: rozszerzone nauczanie technologii informacyjnej, matematyki i fizyki. Uczniowie klasy multimedialnej zajmować się będą opracowywaniem materiałów przygotowanych przez uczniów klasy kulturoznawczo-dziennikarskiej np. obróbką zdjęć, dźwięku, montażem filmu, składem gazety, graficznym opracowaniem pomysłów reklamowych itd. Będą także dokumentowali życie szkolne poprzez robienie zdjęć, fotoreportaży, przygotowywanie materiałów filmowych z uroczystości szkolnych. Wszystkie te materiały prezentowane będą przez telewizję LO2 oraz zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły. Nauczanie dostosowane będzie do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Przygotowanie do podjęcia nauki na studiach technicznych i informatycznych.OGÓLNE: ukierunkowane będzie na zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozszerzonym z takich przedmiotów, jak język polski, matematyka, języki obce nowożytne. Rozszerzenie zostało stworzone z myślą o tych uczniach, którzy nie sprecyzowali swoich zainteresowań, a pragną kontynuować naukę w liceum. W ramach wyżej wymienionego rozszerzenia uczniowie będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności przede wszystkim z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym. Przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na różnorodnych kierunkach kształcenia, zgodnych z ich zainteresowaniami i możliwościami.HISTORYCZNO-POLITOLOGICZNE: ukierunkowanie na poszerzenie wiedzy z historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze. Realizacja w zakresie poszerzonym treści związanych z rozwojem parlamentaryzmu na przestrzeni dziejów oraz funkcjonowaniem tego zjawiska w państwach zachodnich i Europy Środkowo-Wschodniej. Wykorzystanie różnych technik multimedialnych, metod aktywizujących i debat ma wykształcić w uczniach aktywną postawę polityczną i uczynić z młodych ludzi świadomych obserwatorów życia społecznego i politycznego. Organizacja licznych wycieczek przedmiotowych np. do Sejmu, Sejmiku Śląskiego oraz spotkań z politykami. Przygotowanie do podjęcia nauki na studiach z zakresu prawa, politologgii, socjologii, resocjalizacji itp.BIOLOGICZNO-CHEMICZNE:rozszerzone nauczanie biologii i chemii. Zajęcia prowadzone są w sposób niekonwencjonalny i atrakcyjny. Realizacja wycieczek programowych, warsztatów ekologicznych, organizacja imprez o charakterze proekologicznym. Przygotowanie do podjęcia nauki na studiach z zakresu bilogii, chemii, medycyny, pedagogiki i psychologii.KULTUROZNAWCZO-DZIENNIKARSKIE: rozszerzone nauczanie języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze. Rozszerzeenie powstało pod patronatem Wydziału Kulturoznawstwa UŚ. Daje możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich, dających podstawy wiedzy o mediach, gatunkach dziennikarskich i programach edytorskich. W ramach rozszerzenia realizowane będą projekty umożliwiające aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta i regionu (liczne wyjścia do teatru, muzeów, filharmonii, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.), zajęcia w Centrum Sztuki Filmowej, Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach, warsztaty teatralne, zajęcia z producentami filmowymi i pracownikami Uniwersytetu Śląskiego. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystają w działaniach praktycznych (prowadzenie gazetki szkolnej "No bo...", kręcenie filmów). Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych typu filologia polska, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, politologia, teatrologia itp.DLACZEGO II LO?Prowadzonych jest wiele zajęć pozalekcyjnych, w ramach których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania: koło tealralne IN TOTO, szkolne koła sportowe, zajęcia fitness, koło dziennikarskie, zajęcia prowadzone w oparciu o projekty unijne.W ramach Partnerskich Projektów Szkół Comenius realizowany jest projekt "Migracja i integracja" - uczniowie współpracują z młodzieżą innych krajów europejskich. Mają szansę podniesienia poziomu językowego oraz nawiązania nowych przyjaźni podczas wizyt rówieśników z krajów partnerskich oraz podczas wyjazdów. W projekcie uczestniczą szkoły z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji, Rumunii, Włoch i Estonii.Tradycyjne już wymiany włodzieżowe z Francją: językowe, mające na celu doskonalenie języka i poszerzenie wiadomości z zakresu kultury i cywilizacji frrancuskiej, integracyjne, mające na celu zapoznanie się z europejskimi metodami pracy z osobami niepełnosprawnymi, oraz folklorystyczne, w których następuje wymiana doświadczeń z grupami prezentującymi folklor.Szkoła aktywnie pozyskuje środki unijne - w chwili obecnej realizowane są trzy projekty, w ramach których odbywają się dodatkowe zajęcia tematyczne.Proponowana nauka języków (od podstaw oraz kontynuacja): angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.W szkole organizowane są różne uroczystości szkolne związane z kultywowaniem tradycji szkoły i regionu, organizacją szkoły, świętami narodowymi, tradycją świąt, a także imprezy o charakterze "młodzieżowym" czy sportowym.Bardzo wysoka zdawalność matury - na poziomie 100% w roku 2010! (przy średniej krajowej 91%)Wszelkie informacje na tematu rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły. Zapraszamy!

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice