PFRON - dłuższy termin na składanie wniosków!

06 listopada 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął Uchwałę nr 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020r.

Zadanie skierowane jest wyłącznie do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności a w przypadku osób do 16 r. życia – aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności, które są:
- uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
- podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej;
- podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje
pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież
niepełnosprawna);
- uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych
programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
- pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim;
- pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół
specjalnych przysposabiających do pracy,
- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia), wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawczych (OREW) oraz ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych
(ORW).

Decyzją Zarządu PFRON nastąpiło: 

- wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 16 listopada 2020 r. przez osoby
niepełnosprawne w ramach Modułu III programu, 
- wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do
maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

UWAGA! Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej“ należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). Maksymalna wysokość pomocy finansowej wynosi - 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym z miesięcy wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

WYKLUCZENIE!

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym wystąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wnioski można składać, zgodnie z miejscem zamieszkania, w terminie do 16 listopada 2020r. przez System Obsługi Wsparcia -  sow.pfron.org.pl . W przypadku braku możliwościskorzystania z systemu SOW dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w inny sposób (np. drogą pocztową, osobiście).

Realizator programu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Brzezińska 21, 41-400 Mysłowice tel. 32/223-85-84

Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).
Pełna treść Programu znajduje się na stronie PFRON zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.

Mat. nadesłany.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice