Praktyczne Sposoby Ewakuacji!

07 listopada 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach cyklicznie bierze udział w ocenianiu prawidłowego prowadzenia zasad bezpiecznej ewakuacji. Zgodnie z przepisami § 17 Rozporządzenia z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, właściciel lub zarządca obiektu np.  zakładu pracy, budynku administracyjno - biurowego, centrum handlowo - usługowego, przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników (od września do listopada).

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (szpitale, żłobki, domy dla osób starszych) oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Należy przy tym pamiętać, że właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia ewakuacji nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Funkcjonariusze Straży Pożarnej oceniający praktyczne sprawdzanie ewakuacji zwracają szczególną uwagę na zachowanie się osób biorących udział w ewakuacji i czy znają alternatywne drogi ewakuacyjne, czy alarm o ewakuacji jest słyszalny na wszystkich kondygnacjach i pomieszczeniach, czy drzwi do pomieszczeń są zamykane, ale nie na klucz, czy drzwi ewakuacyjne otwierają się na całą szerokość i czy korytarze są drożne i czy wszyscy ewakuowali się na zewnątrz na oznakowane i ustalone wcześniej miejsce zbiórki.

Oceniana jest również praca osób funkcyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad ewakuacją a także czy jest sprawdzany stan osobowy osób ewakuowanych.

Pamiętaj! Jak jesteś świadkiem zagrożenia ostrzeż innych i ewakuuj się na zewnątrz budynku zgodnie z oznakowanymi kierunkami ewakuacji do najbliższego wyjścia na zewnątrz budynku. Będąc na zewnątrz budynku oczekuj na przyjazd Straży Pożarnej.

Dzięki takim ćwiczeniom osoby biorące w nich udział zapoznają się dokładniej z obiektem, w którym, na co dzień przebywają, poznają alternatywne drogi ewakuacyjne, których zawsze jest więcej w obiekcie niż tylko wejście główne do obiektu oraz zasady zachowania się w czasie sytuacji wymagających ewakuacji z budynku. Użytkownicy takich obiektów mogą czuć się bezpieczniej, gdy zapoznają się z obiektem i możliwością jego bezpiecznego opuszczenia w sytuacji zagrożenia.

mł. bryg. mgr Wojciech Chojnowski

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice