Informacja Zarządy MZGK w Mysłowicach!

31 maja 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, na temat przydziału wyremontowanych mieszkań, Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach zamieścił informację związaną z tym tematem, którą prezentujemy poniżej.

O najem mieszkania na czas nieoznaczony lub oznaczony mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

-  są pełnoletnie,

- stale zamieszkują na terenie miasta Mysłowice,

-  nie posiadają prawa własności lub udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem służącym zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

-  kwalifikują się do poprawy warunków zamieszkiwania,

-  osiągają średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekraczający:

- 1 800 zł brutto w gospodarstwie wieloosobowym co stanowi 150 % najniższej emerytury (od 1 marca 2020 r. najniższa emerytura wynosi 1 200 zł brutto) w przeliczeniu na osobę lub w przypadku najmu socjalnego 960 zł brutto co stanowi 80 % najniższej emerytury,

-  2 400 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym co stanowi 200 % najniższej emerytury a w przypadku najmu socjalnego
1 200 zł brutto co stanowi 100 % najniższej emerytury.

Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy najmu bez względu na osiągany dochód z osobami:

-  posiadającymi status repatrianta, któremu Miasto Mysłowice umożliwiły osiedlenie się na terenie Miasta,

-  które są niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uznaje się:

-  zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 8 m2 powierzchni pokoi,

- zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi,

-  zamieszkiwanie w lokalu niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, co do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

-  występowanie schorzeń narządów ruchu niepowodujących niepełnosprawności lecz utrudniających korzystanie z lokalu ze względu na kondygnację jego położenia,

-  złe warunki mieszkaniowe,

-  wielodzietność

Co należy zrobić aby ubiegać się o mieszkanie w zasobie Miasta Mysłowice?

-  aby ubiegać się o mieszkanie należy, w terminie od 2 stycznia do 31 lipca danego roku, złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Mysłowice,

-  wnioski rozpatrywane są przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Społeczna Komisja Mieszkaniowa ustala na dany rok listę osób uprawnionych do najmu lub zamian lokali na większe,

-  zatwierdzona przez Prezydenta lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu przez miesiąc wywieszona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,

-  osoby, które złożyły wnioski i nie zostały ujęte na liście mogą w terminie 14 dni od daty zawiadomienia ich o tym fakcie złożyć odwołanie do Prezydenta Miasta,

-  ostateczna lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu powstaje po rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta wszystkich odwołań,

-  lista wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz MZGK,

-  ostateczne listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu oraz zamiany lokalu na większy przekazywane są do realizacji do MZGK,

-  umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązania Gminy do zawarcia umowy najmu gdyż przydział mieszkania uzależnionych jest od ilości wolnych lokali,

-  wnioski osób, które nie otrzymają skierowania do zawarcia umowy najmu w danym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu listy na nowy rok.

Do kogo należy złożyć wniosek o przyznanie mieszkania lub zamianę mieszkania na większe?

-  wnioski o przydział mieszkania lub o zamianę mieszkania na większe należy złożyć w Urzędzie Miasta

-  do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego,

-  wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu lub bezpośrednio w Urzędzie oraz MZGK http://www.myslowice.pl/…/274,zespol-komunalno-lokalowy.html

Urząd Miasta – Wydział Infrastruktury Miejskiej

-  przyjmuje i weryfikuje wnioski o przydział mieszkania oraz zamianę mieszkania na większe,

-  współpracuje ze Społeczną Komisją Mieszkaniową,

-  sporządza i przekazuje do publicznej wiadomości listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu oraz zamiany mieszkania na większe,

-  przekazuje MZGK do realizacji zatwierdzone listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu oraz zamiany mieszkania na większe.

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

- od marca 2020 roku MZGK przydziela mieszkania osobom umieszczonym na listach (skierowanie do zawarcia umowy najmu),

-  przekazuje protokolarnie mieszkania osobie, która otrzymała skierowanie,

-  zawiera umowę najmu.

Przydział mieszkań odbywa się zgodnie z zasadami pierwszeństwa określonymi w uchwale nr XLIV/701/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mysłowice poprzez wydanie osobom umieszczonym na liście skierowania do zawarcia umowy najmu.

Info: MZGK Mysłowice

 

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice