Informacja Przewodniczącego Rady Miasta!

18 sierpnia 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Prezydent Miasta do dnia 30 lipca 2020 r. przedstawia Radzie Miasta raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego.

Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Rada miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie miasta, mieszkańcy miasta mogą zabierać głos.

Zgodnie z § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570), Rada Miasta Mysłowice będzie rozpatrywała Raport o stanie miasta na sesji, która została zaplanowana na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godz. 15:00.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2020 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia. Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos w debacie, wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta, rada miasta przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.

Info:UM Mysłowice

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice