Darmowa kastracja - sterylizacja!

07 kwietnia 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Mysłowice! DARMOWA KASTRACJA/ STERYLIZACJA dla zwierząt właścicielskich oraz czipowanie. Wnioski należy składać w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta w Mysłowicach – ul. Plac Wolności 5, pok. 110 B. Zabieg wykonuje: Gabinet weterynaryjny MysLovet w Mysłowicach przy ulicy Dzierżonia 12.

Cyt. "§ 12. Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich w gminie
1. Plan sterylizacji/kastracji dotyczy psów i kotów posiadających właściciela zamieszkujących na stałe teren
Gminy Miasta Mysłowice, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli tych zwierząt lub innych osób, pod
których opieką zwierzęta pozostają i realizowany będzie w ramach akcji pod nazwą: „Sterylizacja i kastracja
zwierząt właścicielskich w Mysłowicach”. Plan będzie realizowany przy całkowitym dofinansowaniu Gminy
Miasta Mysłowice kosztów przeprowadzanych zabiegów u psów oraz kotów.
2. Czas trwania planu sterylizacji/kastracji wyznacza się do 30 listopada 2019 r. lub do wyczerpania środków
finansowych z budżetu miasta przeznaczonych na ten cel.
3. Prawo do uczestnictwa w projekcie „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich w Mysłowicach” mają
właściciele zwierząt, którzy zamieszkują na stałe na terenie Gminy Mysłowice. Jeden właściciel zwierzęcia
nie może uzyskać dofinansowania więcej niż w stosunku do dwóch zwierząt w ciągu roku budżetowego (dla
każdego zwierzęcia należy złożyć odrębny wniosek). Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na
podstawie oświadczenia właściciela, które będzie weryfikowane w oparciu o dane posiadane przez Urząd.
4. Warunkiem udziału w akcji „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich w Mysłowicach” będzie złożenie
przez właściciela (opiekuna) zwierzęcia wniosku w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta
w Mysłowicach – ul. Plac Wolności 5, pok. 110B, który zweryfikowany zostanie przez pracowników wyżej
wymienionej komórki. Pozytywnie zakwalifikowany wniosek w Urzędzie jest podstawą do wystawienia
skierowania do zakładu leczniczego MysLovet w celu ustalenia terminu zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.
Przed dokonaniem zabiegu lekarz weterynarii stwierdzi, czy stan zdrowia zwierzęcia pozwala na jego
wykonanie – jeśli nie, powiadomi o tym Wydział Infrastruktury Miejskiej, podając przyczynę odmowy wykonania
zabiegu.W przypadku wykluczenia zwierzęcia z akcji, do udziału w niej zakwalifikowane zostanie kolejne
zwierzę, które nie zostało wcześniej uwzględnione ze względu na wyczerpanie środków finansowych
przeznaczonych na ten cel.
Id: 55123254-382B-4D1B-A1FA-6110C89B4859. Podpisany Strona 8 z 10
5. Właściciel zwierzęcia po otrzymaniu skierowania z Urzędu zgłosi się maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania skierowania do wskazanego zakładu leczniczego i uzgodni termin zabiegu. Sam zabieg należy
wykonać maksymalnie w terminie do trzech miesięcy od daty wystawienia skierowania, przy czym wykonanie
zabiegu nie może przekroczyć terminu określonego w § 12 ust. 2 niniejszego Programu. Po upływie trzech
miesięcy od daty otrzymania skierowania, staje się ono nieważne i nie stanowi podstawy do pokrycia kosztów
zabiegu
6. Gmina Miasto Mysłowice pokrywa koszt zabiegu sterylizacji/kastracji obejmujący:
1) wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
2) wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji / kastracji w znieczuleniu ogólnym,
3) zapewnienie zwierzęciu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa / kota z narkozy, w tym podanie
środka przeciwbólowego i antybiotyku,
4) wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie
szwów
7. Miasto nie będzie finansować:
1) zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie),
2) opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu ani dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań
wynikających z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie
szwów) bądź wystąpienia uczulenia na szwy,
3) zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia" 

Treść uchwały (paragraf 12) TUTAJ

 

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice