Aktywizacja osób bezrobotnych do lat 29!

15 lipca 2021

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
 
Do odbycia stażu tutejszy Urząd w pierwszej kolejności będzie kierował osoby należące do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) będące jednocześnie długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Staże będą organizowane na okres do 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30.11.2021 r.
 
Po zakończeniu stażu Organizator stażu musi zagwarantować zatrudnienie na nieprzerwany okres 3 miesięcy, jednak nie krótszy niż 90 dni kalendarzowych, w ramach umowy o pracę przynajmniej na 1/2 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia określonego w odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w trakcie trwania zawartej umowy.
 
Wnioski przyjmowane są od dnia 04.01.2021r. do wyczerpania środków.
 
Wnioski można
    • wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku budynku od strony podjazdu dla niepełnosprawnych w godzinach pracy urzędu tj. od 8:00 do 15:00
    • wysłać na adres
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
ul. Mikołowska 4a
41-400 Mysłowice
liczy się data stempla pocztowego
    • przesłać elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap

Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem zostaną rozpatrzone negatywnie.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy pod numerem telefonu : 32/223-25-82.

 Regulamin oraz aktualny wniosek są dostępne w zakładce Staże
i bony stażowe -

https://myslowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/staze-i-bony-stazowe.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z w/w regulaminem.

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające następujące kryterium - osoby młode do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin.
Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Projekt skierowany jest  w pierwszej kolejności do osób należących do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) będące jednocześnie długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby
o niskich kwalifikacjach.

Maksymalna wysokość dofinansowania  - 24.000,00 zł.
Wnioski należy wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku budynku od strony podjazdu dla niepełnosprawnych 
w godzinach pracy urzędu tj. od 8:00 do 15:00 lub
przesłać elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap
 w dniach
26-27 lipiec 2021(konsultacje telefoniczne 19-20 lipiec 2021)
25-26 sierpień 2021(konsultacje telefoniczne 16-17 sierpień 2021)
27-28 wrzesień 2021(konsultacje telefoniczne 20-21 wrzesień 2021)
25-26 październik 2021(konsultacje telefoniczne 18-19 październik 2021)                             
 

Regulamin w sprawie przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS, opiekunowi lub osobie poszukującej pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz aktualny wniosek są dostępne w zakładce Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - https://myslowice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarcze oraz u doradcy klienta. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. regulaminem.

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające następujące kryterium - osoby młode do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin.
Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Projekt skierowany jest  w pierwszej kolejności do osób należących do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) będące jednocześnie długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby
o niskich kwalifikacjach.

Maksymalna wysokość dofinansowania  - 24.000,00 zł.
Wnioski należy wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku budynku od strony podjazdu dla niepełnosprawnych 
w godzinach pracy urzędu tj. od 8:00 do 15:00 lub
przesłać elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap
 w dniach
26-27 lipiec 2021(konsultacje telefoniczne 19-20 lipiec 2021)
25-26 sierpień 2021(konsultacje telefoniczne 16-17 sierpień 2021)
27-28 wrzesień 2021(konsultacje telefoniczne 20-21 wrzesień 2021)
25-26 październik 2021(konsultacje telefoniczne 18-19 październik 2021)                             
 

Regulamin w sprawie przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS, opiekunowi lub osobie poszukującej pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz aktualny wniosek są dostępne w zakładce Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - https://myslowice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarcze oraz u doradcy klienta.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. regulaminem.

Uwaga !
Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej  po uprzednim ustaleniu godziny. Zapisy pod numerem telefonu : 32/223-16-09.

Mat. nadesłany, gazetaprawna.pl

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice